ID: 406070816  vipsecre@gmail.com
  Home About Us Team Service Price Success History Offer News Contact HUB Safety Appriser
  ვიაიპი სეკრეტარის გუნდი - თქვენი მნიშვნელოვანი თანაშემწეა!
ჩვენი მიზანია - საგადასახადო მოთხოვნებზე ორიენტირებული ხარისხიანი მომსახურება!
  Consultation in Taxation Sistem, Audit, Accounting, Financial Consulting.. >>> 

VipSecretary-ი გთავაზობთ:  შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურებას აუტსორსზე თვეში 150 ლარიდან

 

გთავაზობთ:

 • საბუღალტრო;

 • საგადასახადო;

 • ფინანსური ანგარიშგება;

 • იურიდიული;

 • ბიზნეს მენეჯმენტი;

 • კონსულტირება რეესტრის საკითხებში;

მომსახურებაში შედის:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის დაგეგმა და შესრულება;

  • ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის ჩამოყალიბება;

  • საწარმოს პირველად დოკუმენტების შექმნა;

  • ყოველთვიურ და ყოველწლიურ დეკლარაციებთან მუშაობა;

  • ბუღალტერიის წარმოება ორისში;

  • საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან მუშაობა;

  • ფინანსური და საგადასახადო რისკების განსაზღვრა;

  • კონსულტირებასამეწარმეო საკითხებში;

შპს "Vip Secretary" დახმარებას უწევს დამწყებ ბიზნესმენებს რათა ქართული საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით სწორად დაგეგმონ და ააწყონ ბიზნესი, საწყის ეტაპზე ვუდგენთ  კონტრაქტებს, ასევე ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ცხრილებს ექსელში და ვუკეთებთ პირველი თვის ბუღალტერიას პროგრამა " ორისში" ასევე პირველი თვის დეკლარაციების წარდგენას;

 • კონსულტაციები:
  • საბაჟო კონსულტაცია;
  • საგადასახადო კონსულტაცია;
  • უცხოელ მოქალაქეტა ვიზა, ბინადრობა;
  • ხელშეკრულებები და სამეწარმეო სამართლის საკითხები;
 • კომპანიის გასული პერიოდის შემოწმება:
  • დამოუკიდებელი აუდიტორული შემოწმება;
  • კომპანიის აღრიცხვის, პირველადი დოკუმენტების, სხვადასხვა სამართლებრივი აქტების შემოწმება;
  • კომპანიის ანგარიშსწორების სისტემის შემოწმება;
 • ორგანიზაციის საქმიანობის სახეების გათვალისწინებით:
  • ყოველდღიური ბუღალტრული ოპერაციების წარმოება და კონტროლი;
   ** ორგანიზაციის ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შევსება და წარდგენა;
   ** სასაქონლო მატერიალური მარაგების და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა და კონტროლი;
   ** კომპანიის აღრიცხვიანობის სისტემის ოპტიმიზაციაში აქტიური მონაწილეობა;
   ** ადგილობრივი შესყიდვის განხორციელება და კონტროლი;
   ** იმპორტის საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება;
   ** საბანკო ოპერაციების ასახვა და გადარიცხვების განხორციელება;
   ** საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება– დაარქივება და კონტროლი;
   ** პარტნიორ ორგანიზაციებთან ფინანსური ოპერაციების და შედარების დროული შესრულება;
   ** ყველა ოპერაციების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა (საგადასახადო აღრიცხვა);
   ** შიდა კონტროლის სისტემის მუშაობის პროცესში მონაწილეობის მიღება;
   ** აუდიტორებთან თანამშრომლობა;
   ** ყოველთვიური და კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მენეჯმენტისთვის;
   ** სტატისტიკის სამმართველოსთან თანამშრომლობა და მათთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;
   ** კომუნალური გადასახადების დროულად გადახდის უზრუნველყოფა.
LTD VipSecreatry offers following services:
 • Accounting Service;

 • Taxation Service;

 • Financial Reporting;

 • Business Management;

 • Consulting In The Justice Issues;

We support your business from the beginning: Determine your tax needs, Support all your business activities, Contracts, Invoices, Business Transactions, Financial Advices...

 Accounting Services
Our Firm offers a complete range of accounting services, including receivables, payables, and payroll management. We prepare financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) for use by banks, investors, and other third parties. Our firm will also prepare custom financial reports for internal, managerial use;

Sales Tax Services
Our firm prepares all sales tax filings and offers full sales tax audit representation.

Tax Planning
Our firm continuously monitors federal, state, and local tax law changes to allow its clients to minimize current and future tax liabilities. If necessary, we can implement tailor-made due-date tax compliance monitoring systems to prevent costly interest and penalty assessments attributable to late filing. Of course, we offer full tax preparation and filing services.

Our Main responsibilities:
 
** Responsible for the sales accounting (receiving sales invoice from sales operator, recording sales transaction in books and issuing VAT invoice to customer);
** Responsible for the materials accounting;
** Responsible for the payroll;
** Responsible for the preparation, verification and procession of invoices and coding payment documents;
** Assigns tag numbers to fixed assets;
** Prepares complex account reconciliation and journal entries; 
** Responsible for bank transfers and cash transactions, appropriate data entries in bookkeeping software;
** Responsible for comparison of totals on cash register with amount of currency in register/software to verify balances;
** Responsible for posting of data and balances accounts;
** Responsible for posting cash transaction data and maintaining of primary documentation on cash movement;
** Responsible for maintaining regular contact with production departments at the greenhouse to obtain and convey information to accounting department and/or to correct transactions;

 

 

شرکتVIP LTD خدمات زیر را ارائه می دهد:

· خدمات حسابداری؛

· خدمات مالیاتی؛

· حقوقی؛

· مدیریت کسب و کار؛

· اقامت یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود.

این شرکت از اولین گام یعنی راه اندازی کسب و کار با شما خواهد بود تا  مشخص کردن امورد مالیاتی ، پشتیبانی از تمام فعالیت های مربوط به کسب و کار، قراردادها، فاکتورها، کمک در انجام معاملات کسب و کار ، مسائل مربوطه به صادرات و واردات، فروش، ساخت و توسعه  ... و در نهایت مشاوره  مالی

 

О.О.О. “Vip Secretary”(Р/Н 406070816) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

 • БУХГАЛТЕРИЯ;

 • НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ;

 • ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА;

 • МЕНЕДЖМЕНТ ;

 • КОСУЛЬТАЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ ;

ПОДЕРЖИВАЕМ КОМПАНИЮ С НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСХОДЯ ИЗ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ КОМПАНИИ.

АДРЕС:

ТБИЛИСИ, УЛ.ГУЛУА №4, АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ , II ЭТАЖ, КОМНАТА № 4

www.vipsecretary.ge; vipsecre@gmail.com

599 163393; 592 455599  МАРИ ШИШМАНАШВИЛИ